Зміст збірника наукових праць "Українське мистецтвознавство" за

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 рік

"Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії" № 11 (2011 рік) - завантажитиНовітні дослідження декоративного мистецтва: проблеми збереження та розвитку
Художні пам'ятки минулого в сучасній мистецькій панорамі
Українське образотворче мистецтво ХVІ-ХІХ століть: стильові особливості
Проблеми історії, теорії, критики українського образотворчого мистецтва XX - початку ХХІ століття
Музика в соціокультурному середовищі України
Деякі аспекти корпоративної культури театру
Екранні медійні середовища: сучасна аналітикаНовітні дослідження декоративного мистецтва: проблеми збереження та розвитку

Клименко О. Українське гончарство XX - початку XXI століття: традиції, інновації, аматорство, кітч с. 4
Істоміна Г. Вплив народного мистецтва на професійну кераміку України першої половини XX століття в контексті сучасних досліджень с. 11
Ямборко О. Українське килимарство в теорії та на практиці: сучасний стан проблеми с. 17
Мойсюк О. Xудожнi особливості тканих рушників-"завісок" Житомирського Полісся першої чверті XX століття с. 20
Назарчук М. Засоби художньої виразності тканин Волинського Полісся с. 25
Заїка Н., Чередніченко Л. Вибійка на Переяславщині в кінці XIX - середині XX століття (із фондової колекції НІЕЗ "Переяслав") с. 31
Костюкова В. Вияви стилю модерн в українських вишивках Василя Довгошиї с. 35
Кошеля О. Застосування традиційного петриківського розпису в різних галузях художньої промисловості (на прикладі робіт Марфи Тимченко та інших випускників школи декоративного малювання) с. 41
Болгар О. Творчість Параски Власенко: сучасна парадигма с. 46
Косицька З. Основні тенденції розвитку та регіональні особливості української витинанки початку XXI століття (на прикладі Всеукраїнського свята "Українська витинанка - 2011") с. 51
Свиридюк Н. Традиції створення народної іграшки в 40-50-х роках XX століття (за польовими матеріалами Шишацького району Полтавської області) с. 62
Фісун В. Еволюція форми монетного намиста та символіка дукача в Середній Наддніпрянщині с. 65
Поп'юк І. Архітектурний кований метал: традиційне й модерне в доробку буковинських майстрів Андрія Xорта й Ігоря Веренька с. 72
Бойчук Н. Релігійні мотиви у творчості майстрів народного мистецтва Київщини наприкінці XX - на початку XXI століття с. 78
Цимбалюк О. Український національний костюм як явище української культури: спроба узагальнення за основними типологічними ознаками с. 84
Луковська О. Парадигма "національного" в українському художньому ткацтві (на прикладі творчості львівських митців кінця XX століття) с. 90

Художні пам'ятки минулого в сучасній мистецькій панорамі

Михайлова Р. Xолм у культурно-політичній доктрині Данила Галицького с. 95
Порожнякова Н. Образи міфологічних водяних істот у творах митців національного модерну (у контексті світового мистецтва) с. 100
Шуліка В. Неовізантійський стиль і слобожанський іконостас наприкінці XIX - на початку XX століття с. 104
Костів Н. Творча спадщина видатного іконописця XX століття Ювеналія Мокрицького: художньо-стилістичні особливості творів с. 109
Якимова О. Поліхромії церкви Різдва Богородиці міста Угнева Львівської області в контексті формотворчих пошуків першої третини XX століття с. 112
Береговська Х. Неовізантизм сакрального мистецтва Святослава Гординського: через діаспору в Україну с. 117
Бурковська Л. Ікона "Спас у славі" другої половини XV століття із села Тур'я Львівської області с. 122

Українське образотворче мистецтво ХVІ-ХІХ століть: стильові особливості

Тарасенко О. У пошуках гармонії: духовна вертикаль Михайла Врубеля с. 131
Котляр Є. Розписи синагог на Буковині: регіональні особливості східноєвропейської традиції с. 139
Боса І. Роль Товариства поширення грамотності та ремесел у художньому житті Єлисаветграда на межі ХІХ-ХХ століть с. 145
Маліновська К. Естамп Никодима Зубрицького "Панегірик на честь Михайла Борковського" с. 150
Хорунжа Г. Традиції національних культур у формуванні стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини в другій половині XVI - упродовж XVII століття (на прикладі пам'яток Львова) с. 154
Стемпіцька Ю. Діалектичність образності української книги та золотарської оправи ХIV-XVIII століть с. 159
Кубриш Н. Національне та інтернаціональне у творчості Олександра Архипенка с. 164


Проблеми історії, теорії, критики українського образотворчого мистецтва XX - початку ХХІ століття

Стельмащук Г. Українські художники у світі: проблема дослідження Українські художники у світі: проблема дослідження в контексті українського мистецтва XX століття с. 172
Скляренко Г. До проблеми національного відродження в українській культурі та мистецтві XX сторіччя с. 178
Коновалова О. Еволюція оформлення журналу "Нова хата" в контексті пластичної мови стилю ар деко (1920-1930-ті роки) с. 188
Ламонова О. "Неслухняні нащадки": шляхи української книжкової графіки 1970-х років (на прикладі ілюстрацій Галини Галинської до казки Шарля Перро "Попелюшка") с. 194
Носенко А. Імпресіоністичні тенденції в пейзажному живопису Одеси в другій половині XX століття с. 200
Сторчай О. Роздуми Олександра Стіліануді про натуралізм у живопису с. 205
Тарасенко А. Ремінісценції українського фольклору в індивідуальній міфотворчості митців Одеси в останній третині XX - на початку XXI століття с. 211
Медвідь-Юрків М. Сучасний український досвід використання фотографії у візуальній рекламі с. 217
Сотська Г. Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в контексті національних мистецьких традицій с. 225


Музика в соціокультурному середовищі України

Немкович О. Відділ музикознавства ІМФЕ ім. M. Т. Рильського НАН України - провідний центр наукової музичної україністики другої половини XX - початку XXI століття с. 230
Чекан Ю. Музична критика в Інтернеті с. 238
Кузик В. Лисенкіана - нагальне завдання української академічної науки с. 244
Фільц Б. Інструментальне музикування в українських містах XIV-XVII століть: історичний аспект с. 248
Костюк Н. Концепційні аспекти дослідження української богослужбово-музичної культури 1801-1916 років: деякі висновки с. 255
Ярко М. Сучасна методологічна модель інтерпретації персоніфікованого внеску визначних композиторів межі XIX-XX століть у формування національної самосвідомості української музичної культури с. 270
Озимовська А. Минулий та сучасний стан музичного мистецтва на Поділлі наприкінці XIX - на початку XX століття с. 274
Антонюк (Гуральна) С. Концерти богослужбової музики в культурно-мистецькому житті Східної Галичини в першій третині XX століття с. 279
Шеремета І. Журнал "Музика" і розвиток галицької музичної періодики в 1900-1930-х роках с. 285


Деякі аспекти корпоративної культури театру

Красильникова О. Анімістика: введення в наукову дисципліну с. 292
Kosc-Ryzko K. Between strangeness and familiarity. The process of acculturation in the psycho-social approach с. 302
Коваленко Є. Творчість Валентини Калиновської в контексті розвитку українського балетного мистецтва 60-70-х років XX століття с. 309
Корольова І. Жіноча суб'єктивність в українській православній картині світу: тендерний підхід с. 316
Лучанська В. Аксіологічні виміри екології культури в інформаційному суспільстві с. 321
Тупчієнко-Кадирова Л. Структурно-семантичний аналіз інформації про музику (на прикладі текстів про суфійську музику) с. 326


Екранні медійні середовища: сучасна аналітика

Руда Т. Мистецтво соцреалістичне й масове с. 334
Пашкова О. Процеси конвергенції в сучасному кінематографі с. 339
Черков Г. Нова парадигма візуального у формуванні часопростору фільму с. 344
Дзюба Д. Функціонування жанру ток-шоу в системі таблоїдного телебачення с. 348
Новікова Л. Типологія структур національної ідентифікації в екранному середовищі с. 353
Казакова Н. До питання створення бібліографічного ресурсу з історії українського кіно XX - початку XXI століття с. 359
Шаповал О. Комп'ютерна анімація в ігрових картинах - взаємодія і взаємопроникнення с. 366
Кульчинська Л. адянський пригодницький фільм 1960-1980-х років: глядацький попит та виробничі практики с. 372
Дмитрик О. Феномен гаптичної візуальності в кінематографі с. 377